Spółka Opodatkowanie

Spółka - Opodatkowanie

Czym jest spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością?

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są szczególnie znane i polecane wśród małych oraz średnich przedsiębiorstw, ponieważ oferują one wiele korzyści, w tym ograniczenie odpowiedzialności właścicieli za długi firmy, w zakresie zarządzania oraz oszczędności w podatkach. Utworzenie spółki z o.o. nie potrzebuje dużego kapitału początkowego –
wystarczy ok. 5 tysięcy złotych. Dla aspirujących przedsiębiorców może być kolejnym etapem rozwoju biznesu, a dla doświadczonych biznesmenów wykorzystywana do rozszerzenia działalności. Na tę formę działalności decydują się także osoby, które do tej pory prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą, czyli przekształcają ją w spółkę.

Jakie podatki musi płacić spółka z o.o.?

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową. Posiada osobowość prawną oraz własny numer identyfikacji podatkowej (NIP). Posiada zatem odrębną osobowość prawną od swoich wspólników. Spółka jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). CIT jest płatny od zysków według stawki 19% lub 9%, jeśli ma zastosowanie stawka obniżona. CIT płaci się od dochodu, przy czym dochodem jest przychód, który wcześniej został pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Jednak nie wszyscy podatnicy korzystają z obniżonej stawki podatku. Podatnicy, którzy w danym roku podatkowym zapłacą nie więcej niż 1,2 mln euro w polskiej walucie, mają prawo do stawki podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9%. Z kolei podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) płacą wspólnicy, którzy otrzymują dywidendy. W tym przypadku stawka podatku wynosi 19%.

Kiedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może płacić podatek dochodowy od osób prawnych według stawki 9%?

Przede wszystkim należy zauważyć, że 9% stawka podatku dochodowego od osób prawnych dotyczy jedynie podatku od dochodów (przychodów) innych niż kapitałowe, ale są one brane pod uwagę przy ustalaniu limitów dochodów omówionych poniżej. Spółki mogą kwalifikować się do preferencyjnych stawek podatkowych, ale jest to uzależnione od wielu warunków, które podatnik musi spełnić:

Dochód

Dochód za bieżący rok nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 2 mln EURO (przeliczonej według średniego kursu EURO ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym bieżącego roku, w zaokrągleniu do 1000 zł). Limit ten został podwyższony z obecnego 1,2 mln euro do ww. kwoty, co zrównało go z limitem dochodów obowiązującym małych podatników;

Mali podatnicy

Mali podatnicy, których obrót wraz z podatkiem VAT nie przekroczył w poprzednim roku równowartości 2 mln euro. Kwotę tę przelicza się według średniego kursu euro obowiązującego w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedniego;

Rozpoczyna działalność gospodarczą.

Rozpoczyna działalność gospodarczą. Spółka nie musi być jednak małym podatnikiem, wówczas obniżona stawka podatku ma zastosowanie tylko do roku, w którym rozpoczęła działalność. Natomiast wyjątek stanowią nowi podatnicy otwierający działalność gospodarczą, gdy osoba prawna powstaje w wyniku zastosowania specjalnych środkówreorganizacyjnych. Podatnicy utworzeni w wyniku połączenia, przekształcenia lub wydzielenia innego podatnika nie mogą korzystać ze stawki CIT w wysokości 9% w roku rozpoczęcia działalności oraz w roku bezpośrednio po nim następującym. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek, polega on na przekształceniu jednej spółki w drugą.

Reasumując i tak spółka z o.o. ma prawo do 9% podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli ma status małego podatnika lub jej obroty nie przekraczają w bieżącym roku podatkowym 2 mln euro, lub jeśli rozpoczyna się działalność gospodarczą.

Jak płacony jest podatek dochodowy przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Podstawową wadą tej formy prawnej jest tak zwane podwójne opodatkowanie. Po pierwsze, spółka płaci podatek dochodowy od osób prawnych od wypłacanych dochodów, a po drugie, wspólnicy muszą zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych dywidend. Jednak istnieje możliwość zminimalizowania jego wpływu. Przede wszystkim poprzez korzystanie z wynajmowanych powierzchni (biur, lokali, magazynów), używanie samochodu osobowego do celów biznesowych, itp.
Wpływ podwójnego opodatkowania może być również zminimalizowany poprzez stosowanie umów wspólników zamiast dywidend. Podatkowa optymalizacja przynosi konkretne korzyści, ale przed jej zastosowaniem należy w pełni przeanalizować sytuację. Biuro księgowe może pomóc w analizie i przygotowaniu odpowiedniej optymalizacji w celu zminimalizowania wpływu podwójnego opodatkowania w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma analizuje sytuację danej spółki i proponuje najbardziej odpowiednie rozwiązanie.
Ważne jest, aby spółki zrozumiały, jak podwójne opodatkowanie może wpłynąć na ich wyniki finansowe oraz jakie mechanizmy można wykorzystać do ograniczenia kosztów podatkowych. Dlatego istotne jest, aby firmy regularnie kontrolowały swoje podatkowe obowiązki i wykorzystały wszystkie możliwe metody, aby zmniejszyć ich obciążenie podatkowe.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a rachunkowość

Według ustawy o rachunkowości spółki z o.o. zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości. Pełna księgowość to rozbudowany, dokładny, dość skomplikowany i precyzyjnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych. Możliwe jest, aby spółka prowadziła pełną księgowość samodzielnie, jednak wymaga to fachowej wiedzy i dokładności. Zlecając to zadanie firmie księgowej, można zaoszczędzić dużo czas i pieniędzy oraz zadbać o lepszą kontrolę nad własnymi finansami przedsiębiorstwa. Taka usługa przede wszystkim zapewni, że cała dokumentacja związana z prowadzeniem ksiąg rachunkowych zostanie przygotowana zgodnie z ustawą o rachunkowości i w terminach wyznaczonych przez urzędy.

Jakie są zalety i wady opodatkowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest korzystną formą prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ ułatwia przedsiębiorcom rozwój firmy przy znacznie niższych kosztach. Tym samym, w pewnych okolicznościach możliwe jest również zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Kolejną, bardzo ważną kwestią jest to, że spółka ma ograniczoną odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania, a odpowiedzialność ta jest ponoszona głównie z jej majątku. Jest to bardzo ważne, ponieważ pozwala to na odpowiednie zarządzanie ryzykiem, a także na inwestowanie w inne projekty, które mogą przynieść wyższy zwrot z inwestycji.
Ponadto prawo pozwala na założenie tego typu działalności przez osobę fizyczną, jak również pracownika.
Wadą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest podwójne opodatkowanie. Istnieją jednak różne mechanizmy łagodzące ten problem, np. przekształcenie wypłaty dywidendy dla wspólników w wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.
Podsumowując, założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może przynieść wiele korzyści, takich jak: ograniczona odpowiedzialność właścicieli, łatwiejszy dostęp do finansowania, elastyczne zarządzanie firmą i zdecydowanie lepszy jej wizerunek. Dodatkowo, jest to także dobre rozwiązanie dla osób chcących zmniejszyć swój podatek dochodowy.